Brannklasser for dører.

Man kan dele brannklassene for dører inn i tre hovedkategorier:

Reaction to fire – reaksjon på brannpåvirkning i brannens innledningsfase.

Resistance to fire – brannmotstand ved fullt utviklet brann.

Smoke Control – branngasstetthet.

Kategoriene utfyller hverandre, og det er helheten som er viktig. Selv om en branndør har god brannmotstand, kan branngasstettheten være dårligere. I flere europeiske land er det nå lovkrav til både brannmotstand og branngasstetthet for leilighetsdører.

Slik tolker du brannklassenes koder.

Reaction to fire.

Brannpåvirkning beskriver hvordan en bygningsdel påvirkes av brann i en innledende fase, for eksempel et overflatelags evne til å motstå åpen flamme. I offentlige miljøer og rømningsveier er det spesielt viktig å bruke byggematerialer som er flammehemmende. Ståldører har normalt mye bedre overflateklasse enn tredører, men dette kan også variere på ståldører.

Overflatelag er delt inn i følgende branntekniske klasser:

A1, A2, B, C, D, E, F – mål på brennbarhet. A1 er høyeste klasse, F laveste. A1 og A2 er definert som ikke-brennbart materiale.

s1, s2, s3 – hvor mye forbrenningsgasser som slippes ut. s1 avgir minst, s3 mest.

d0, d1, d2 – hvor mye brennende dråper/partikler som avgis. d0 ingen dråper, d2 ingen begrensning.

Disse klassene (utenom A1) kombineres til en kode som kan se ut som denne: A2-s1,d0

Merk: En ståldør fra Daloc oppnår klassen for ikke-brennbarhet, A2-s1,d0, alternativt den litt lavere klassen B-s2,d0, avhengig av hvilket overflatesjikt som ønskes. Tredører oppnår vanligvis den betydelig lavere overflatesjiktklassen D, eller i beste fall C.

Resistance to fire.

Brannmotstand beskriver en bygningsdels evne til å motstå en fullt utviklet brann.

E – integritet. Brann må ikke spre seg gjennom døren (bygningsdelen) innen et

gitt tidsintervall. For vurdering av dører i branntester må det ikke oppstå flammer i mer enn 10 sekunder.

Det benyttes også to tolker (måleinstrumenter) til evalueringen. En 25 mm tolk som ikke må kunne komme seg gjennom eventuelle åpninger i konstruksjonen, og en 6 mm tolk som ikke må kunne komme gjennom dørkonstruksjonen fra en avstand på 150 mm.

Ytterligere evaluering av integritet i kombinasjon med isolasjonsevne gjøres ved å bruke en bomullspinne plassert over et mistenkt varmt punkt på døren i 30 sekunder. Hvis bomullen tar fyr eller begynner å gløde, er testen underkjent.

I – isolasjonsevne. Gjelder bygningsdeler generelt. Det er vanlig at dører også foreskrives med kravet I, men i henhold til det europeiske klassifiseringssystemet eksisterer ikke den klassen for dører, men kun i enkelte nasjonale klassifiseringssystemer. For dører gjelder i stedet:

I2 – isolasjonsevne for dører. I2 benyttes i hele Europa unntatt Belgia som bruker I1.

Maksimal temperaturøkning for dørblad er 180°C innenfor et gitt tidsintervall. Gjennomsnittlig temperaturøkning på et dørblad må ikke være mer enn 140°C.

Maksimal temperaturøkning for karmen er 360°C.

W – varmestråling. Maksimal strålevarme er 15 kW/m2. Begrensende hovedsakelig ved store innglassede konstruksjoner.

C – selvstengende. Ved brann er det selvsagt av største betydning at eventuelle branndører som er montert lukkes, og at de lukkes korrekt, når brannalarmen utløses. C deles inn i 5 klasser, C0 – C5 der C5 er den høyeste klassen der en dør blir evaluert mot 200 000 åpnings-/lukkingssykluser. Alle Dalocs dørmodeller oppnår C5.

R – lastekapasitet, gjelder ikke dører.

M – mekanisk påvirkning, gjelder ikke dører.

Klassene kombineres vanligvis.

For eksempel betyr EI230 at integritet og isolasjonsevne skal opprettholdes i 30 minutter. EI215/EW60-C5betyr krav til integritet og isolasjonsevne i 15 minutter, integritet og strålebeskyttelse i 60 minutter og at porten skal tåle minst 200 000 åpningssykluser.

Smoke Control.

Branngasstetthet. Innånding av giftig branngass og røyk er den vanligste dødsårsaken når det brenner, ikke selve brannen. Branngasstettheten S er dørens evne til å redusere røyklekkasje fra den ene siden til den andre.

Sa – branngasstetthet dører. Står imot kald (20°C) røyk.

S200 – branngasstetthet dører (tidligere Sm). Står imot varm (200°C) og kald røyk.

For boliger med utgangsdør mot trappehus kreves S200 i de fleste europeiske land. Daloc anbefaler alltid S200 på leilighetsdører uansett lovkrav eller ei.

Merk: Merkostnaden for å oppnå S200 er lav når du velger en dør fra Daloc.

Dører med klasse Sa har gjennomgått tester ved en røyktemperatur på 20°C og en trykkforskjell på 25 Pa. Maksimal tillatt lekkasje for Sa er ca. 15 m3/h for enkeltdører og 24 m3/h for dobbeltdører. Klasse S200 har blitt testet ved 200°C og trykkforskjellen 50 Pa. Tillatt lekkasjenivå er 20 m3/h for enkeltdører og 30 m3/h for doble dører. Hvis en dør oppfyller klasse S200 oppfyller den også Sa.

Husk: Uansett lovkrav anbefaler Daloc alltid branngasstetthet for leilighetsdører til boliger. Der er det ekstremt viktig at giftig branngass ikke sprer seg til beboerne.