Bærekraft i Daloc.

”Skal man gjøre noe så skal man gjøre det skikkelig.” Det var slik Dalocs grunnlegger, John W. Johansson uttrykte sin forretningsfilosofi.

Den dag i dag jobber vi etter samme prinsipp. Kvalitet og langsiktighet lønner seg. Ikke bare for kundene våre. Men også for vårt felles miljø.

Daloc og Bærekraftsmålene.

FN har nedfelt 17 mål for en bærekraftig utvikling (Sustainable Development Goals SDG). Gjennom 2020 og 2021 har Daloc valgt å jobbe med tre av dem ettersom de vedrører vår virksomhet konkret.

Disse tre bærekraftsmålene er mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur og mål 12: ansvarlig forbruk og produksjon.

Våre bærekraftsmål frem mot 2025.

Redusere CO2-utslipp fra vår produksjon og våre lokaler med minst 50% sammenlignet med 2019.

Redusere CO2-utslipp fra vår transport per kjørte mil med minst 50% sammenlignet med 2019.

Fortsette å lage og selge dører med lang holdbarhet som bidrar til en sirkulær bygg- og eiendomssektor.

Fortsett å arbeide for et sikkert arbeidsmiljø med nullvisjon for arbeidsskader som fører til medisinsk behandling. Følge opp at våre leverandører følger etiske retningslinjene de har signert.

Eksempler på gjennomførte bærekraftstiltak:

 • Solceller på taket til stål- og tredørfabrikken i Töreboda bidrar til elektrisitet.
 • All øvrig elektrisitet vi kjøper er 100% fornybar.
 • Selvforsynte med oppvarming i tredørfabrikkene i Kärsta og Töreboda.
 • Egenprodusert fjernvarme sørger for å varme opp ståldørfabrikken og
 • hovedkontoret i Töreboda.
 • Alle dører i Töreboda males med vannbåren maling.
 • Over halvparten av alle våre dørtransporter i Sverige skjer med tanking av HVO100.
 • Våre ståldører kan gjenbrukes og deretter gjenvinnes opp til 97%.
 • Våre tredører kan gjenbrukes og siden energigjenvinnes.
 • Våre dører er godkjente til å brukes i Svanemerkede hus.
 • Ståldører for gjenbruk.
 • Alle tredører i Töreboda kan fås med FSCMix70%.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
/4
Solceller på taket til stål- og tredørfabrikken i Töreboda bidrar til elektrisitet. All øvrig elektrisitet vi kjøper er 100% fornybar.
Avfall fra vår tredørproduksjon brukes til å skape varme. Begge våre tredørfabrikker er selvforsynte med varme. Overskuddsvarmen går til hovedkontoret og ståldørfabrikken i et internt fjernvarmesystem.
Vårt unike malesystem gir deg mulighet å velge både stål- og tredører som er malt med vannbåren, miljøvennlig maling.
Alle våre trucker går på strøm og lades med 100% fornybar elektrisitet. Over halvparten av våre dørtransporter i Sverige skjer med biler med HVO100 på tanken.

5 spørsmål til Aida Bandic, kvalitets- og bærekraftschef hos Daloc.

At dører fra Daloc skal vare lenge er en selvfølge. Men de skal også være holdbare fra et miljøperspektiv. Aida er vår kvalitets- og bærekraftschef og vet hvordan alt henger sammen.

Når begynte Daloc å jobbe med bærekraft?

– Daloc flyttet hit til Töreboda i 1956 og allerede fra starten var det viktig for oss å ta hensyn til stedet og de som bor her. Det har alltid vært en selvfølge for oss å ikke forurense naturen og skape problemer for de menneskene som bor her, mange av dem er jo våre arbeidskamerater. Man kan si at vi jobbet bærekraftig helt fra begynnelsen, selv om begrepet ikke fantes den gangen, og det gjør vi fortsatt. Nå er det naturligvis nye utfordringer vi står ovenfor.

Hvordan er det at være en stor bedrift på et lite sted?

– I et globalt perspektiv er vi små, men i regionen er vi store. Vi har nesten fire hundre medarbeidere så det er viktig for oss å ta ansvar og bidra til et levende samfunn her vi holder til. Vi gjør det på forskjellige måter, ikke minst gjennom å tilby arbeidsplasser og benytte lokale leverandører. Men vi sponser også forskjellige ungdomstiltak og arrangement, vi tilbyr praksisplasser, arbeidsuker og andre skoleprosjekt, og så hjelper vi mennesker med å få en fot inn på arbeidsmarkedet.

Hvilke bærekraftsmål har Daloc?

– Vi har flere mål, men de to store målene er å halvere karbondioksidutslippet fra vår produksjon og vår transport fram til 2025 sammenlignet med 2019. Dessuten har vi en nullvisjon for arbeidskader som vi jobber med kontinuerlig, og så følger vi opp slik at våre leverandører følger de etiske retningslinjene de har skrevet under på.

Er målene koblet til FNs bærekraftsmål?

– Ja, vi har valgt å fokusere på de globale målene som vedrører vår virksomhet konkret. Daloc har alltid jobbet langsiktig og det har vært en suksessfaktor for oss. I et bærekraftsperspektiv betyr det at vi kan være med og utvikle byggesektoren slik at den blir mer bærekraftig og sirkulær. Vi vil bidra til at både mennesker, miljø og samfunn har det bra i lang tid framover.

Hva er du stoltest av når det kommer til jobben din?

– Jeg er stolt over at Daloc alltid har jobbet med bærekraftsspørsmål lokalt og at vi nå videreutvikler det arbeidet. Vi har kommet i gang med veldig mye nytt den seneste tiden, vi produserer egen elektrisitet fra solceller på takene våre, vi skaper mer varme selv, og vi benytter fossilfritt drivstoff, HVO100, i mange av våre dørtransporter. Jeg er stolt over at vi tar dette temaet på alvor for det er veldig viktig for oss alle. Vi er fortsatt ikke fremme, men vi har begynt på reisen.

Langsiktig bærekraftsarbeid.

Langsiktighet har alltid vært vårt nøkkelord og en suksessfaktor. Denne langsiktigheten har vi glede av når vi er med og utvikler byggesektoren for at den skal bli mer bærekraftig og mer sirkulær. Vi vil bidra til at mennesker, miljøet og samfunnet vårt har det bra i lang tid framover.

Miljø- og bærekraftspolicy

Daloc-konsernets produkter og tjenester skal oppfylle gjeldende kundekrav angående funksjon og miljø. Design og metoder er valgt slik at Daloc bidrar til et sterkt og økologisk bærekraftig samfunn.

Virksomheten drives på en slik måte at naturressursene ikke påvirkes negativt på lang sikt. Vi jobber hele tiden med å optimalisere energiforbruket vårt og minimere avfallet vårt.

Vi oppfyller minimumskravene i lover og forskrifter når det gjelder vår påvirkning på det fysiske og psykiske miljøet, internt og eksternt. Vi tar hensyn til alles helse og velvære, uavhengig av om de er ansatte, underleverandører, kunder eller på annen måte er berørt av bedriften. Vi velger lokale og regionale aktører i leverandørkjeden, både når det gjelder produkter og tjenester når muligheten finnes. Vi stiller krav til våre leverandørers oppførsel gjennom våre obligatoriske etiske retningslinjer (CoC).

Våre økonomiske ressurser forvaltes med fokus på lang sikt, slik at selskapets framtid sikres på best mulig måte og at vi kan leve opp til våre eieres avkastningskrav. Kontinuerlig forbedring er vår måte å jobbe på.

Kvalitet siden 1942.

Siden starten i 1942 har vi viet oss til utvikling. Både når det gjelder våre produkter, våre ansatte og vår produksjon. Dette har gitt oss kostnadseffektive løsninger med svært høy kvalitet og leveringssikkerhet. Dette er grunnlaget for vår kvalitetspolicy.

Kvalitetspolicy

Daloc skal møte kundenes krav, forventninger og behov. Det krever levering av produkter med riktig kvalitet, personale med rett kompetanse og fokus på service i alle ledd.

Hver levert ordre skal være en anbefaling for en ny. Kontinuerlig forbedring er vår måte å jobbe på.

Alle våre medarbeidere er like viktige.

Dørene våre har et formål, og det har selskapet vårt også. Å bry seg om kundene våre, om fellesskapet der vi opererer og alle som bruker dørene våre til daglig. Og å ta vare på våre ansatte. For å sikre at de har det bra og får de rette forutsetningene for å kunne utvikle seg på lang sikt. Uten dem ville det ikke vært noen dører.

I vår bedrift skal alle behandles likt uavhengig av kjønn, funksjonshemming, seksuell legning, etnisk tilhørighet, religion eller annet livssyn. Alle skal ha like rettigheter når det gjelder arbeid, ansettelse og andre arbeidsforhold samt utviklingsmuligheter på jobb. Vi skal alle sørge for at kravene etter arbeidsmiljøloven og tilhørende forordninger og forskrifter oppfylles som et minimumskrav. Og vi jobber sammen for økt deltakelse i arbeidsprosessen.

Dører med et formål.

Våre dører er produserte på en miljømessig bærekraftig måte, slik at de på forskjellig vis gjør nytte, som for eksempel å stoppe flammer, støy og innbruddstyver.

De er også laget for å vare. Det er ikke uvanlig at ståldørene våre overlever bygningen de står i, og så kan gjenbrukes. Eller resirkuleres opp til 97 prosent.

Dørenes livssyklus.

Ved å finne ut hvilke trinn i produksjonskjeden som har størst miljøpåvirkning, kan vi som bedrift styre innsatsen i riktig retning og bidra til å redusere negativ miljøpåvirkning.

Dette gjelder både vår egen virksomhet, våre leverandører og våre kunder. Dalocs arbeid med et livssyklusperspektiv inngår som en del av styringssystemet for ISO 14001.

Sirkulære hos Daloc.

Resultatet av livsløpsanalysen for hvert produkt rapporteres i en såkalt produktdeklarasjon – Environmental Product Declaration (EPD). Våre EPD-er viser miljøavtrykket for råvarer, transport til Daloc, produksjon og transport til kunden (A1–A4).

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
/7
Her er en oversikt over våre sirkulære verdikjeder.
De viktigste råvarene i Daloc-dører er stål og tre. Vi stiller høye krav til våre stålleverandører. Våre tredører kan fås sertifisert etter FSCs regler for ansvarlig skogbruk.
Vi velger alltid lokale og regionale leverandører når det er mulig. Da reduserer vi antall kilometer varene skal fraktes. Og slik støtter vi bedrifter og bidrar til et velstående lokalsamfunn.
Vi jobber kontinuerlig med å redusere energibehovet vårt og optimalisere prosessene våre i våre produksjonsanlegg.
All produksjon foregår i Sverige nær våre hovedmarkeder. Størstedelen av vår transport utføres av en lokal transportør som kun fyller HVO100. Det reduserer CO2-utslippene med 30-90 % sammenlignet med fossil diesel.
Vi utvikler og produserer dører som skal vare veldig lenge. Det går fint an å gjenbruke dørene. Låser og tetningslister kan enkelt skiftes for å øke levetiden på døren.
Etter mange års bruk kan stort sett hele døren gjenvinnes. Tredører kan energigjenvinnes og ståldører materialgjenvinnes.

Svanemerkede bygninger og andre miljødatabaser med Daloc-dører.

Vi vil gjøre det enklere for deg som vil velge bærekraftige dører til prosjektene dine. Derfor finner du våre dører i miljødatabasene under. Det er et produkt av vårt miljøarbeid og våre produksjonsmetoder som er tilpasset for å bidra til et sterkt og økologisk bærekraftig samfunn. Du kan velge våre dører i Svanemerkede bygninger.

Vil du vite mer om bærekraft?

Har du spørsmål om vårt arbeid for miljø og bærekraft? Ta kontakt meg så forteller jeg gjerne mer.

Aida Bandic
Kvalitets- og Bærekraftschef

+46 10 351 90 07