Dalocs behandling av personopplysninger

For Daloc er det viktig at du føler deg trygg på at vi behandler personopplysningene dine på en sikker og lovlig måte. På denne siden beskriver vi blant annet hvordan vi behandler personopplysningene dine.

All behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lovgivning. Det vil blant annet si at vi beskytter personopplysningene dine med nødvendige tiltak, og at du alltid har rett til å kontakte oss for å få vite hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Du kan lese mer om rettighetene dine i disse retningslinjene. Du kan også besøke www.datatilsynet.no, der du kan lese mer om hvilke rettigheter du har knyttet til vår behandling av personopplysningene dine.

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du selvsagt kontakte oss! 

Du har dessuten alltid rett til å klage på behandlingen til Datatilsynet www.datatilsynet.no eller annen kompetent tilsynsmyndighet i EU.

Slik behandler Daloc personopplysningene dine

Disse retningslinjene beskriver Dalocs behandling av personopplysningene dine og gjelder når du bruker Dalocs tjenester eller på annen måte er i kontakt med oss.

Hvem har ansvaret for personopplysningene dine?

Daloc AB eller et av selskapene i konsernet er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine og har ansvaret for at behandlingen følger lovgivningen.

Hvordan får Daloc tak i personopplysningene dine?

Daloc innhenter personopplysninger om deg, for eksempel når du registrerer deg for å laste ned DWG- og BIM-filer fra Dalocs nettsted, når du melder din interesse for et av Dalocs produkttilbud, når du deltar på ulike salgsaktiviteter, messer og arrangementer, når du kontakter kundeservice eller på annen måte fyller ut opplysninger som danner grunnlaget for en fremtidig avtale, eller for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg.

Hvilke opplysninger behandles?

Daloc behandler de personopplysningene vi mottar. Det kan være navn, e-postadresse, telefonnummer, postadresse, fødselsdato og/eller annen informasjon som du har gitt oss, eller som på annen måte er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg.

Hvorfor behandler Daloc opplysninger om deg?

Daloc behandler personopplysningene dine for ulike formål. I hovedsak for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg samt for å yte god service og levere velfungerende, effektive og enkle tjenester.

Videre behandles personopplysningene dine ved garantiforpliktelser, ved kunde- og leverandørundersøkelser for at vi skal gi deg mulighet til å påvirke våre tilbud og tjenester, samt for å sende markedsføringstilbud om Dalocs fremtidige produktlanseringer, nyheter og andre tilbud. Ved inngåelse av avtale kan Daloc kreve en kredittsjekk for å vurdere kredittverdigheten din.

Når har Daloc AB rett til å behandle personopplysningene dine?

For at Daloc skal kunne behandle opplysningene dine, må behandlingen ha et rettslig grunnlag i gjeldende personvernforordning. Det betyr at for at vår behandling skal være lovlig, må den være nødvendig for å holde en avtale med deg eller nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Behandling av opplysninger kan også grunngis med interesseavveining.

I enkelte tilfeller kan Daloc trenge ditt samtykke for å behandle personopplysningene dine. Når du i slike tilfeller gir ditt samtykke, vil du alltid få klar og tydelig informasjon om hva du samtykker i.

Hvem har innsyn i personopplysningene dine?

Personopplysningene dine brukes av Daloc og Dalocs databehandler. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre selskaper hvis vi ikke må gjøre det på grunn av lov, forordning, myndighetsbeslutning eller for å ivareta våre rettigheter eller tredjeparts rettigheter.

Vi videreoverfører, selger eller bytter aldri personopplysningene dine for markedsføringsformål til tredjeparter utenom Daloc-konsernet. Opplysninger videreoverføres til tredjepart bare hvis dette kreves for å oppfylle inngått avtale, eller hvis det kreves i henhold til lov eller forordning.

Hvordan beskyttes opplysningene dine?

Daloc verner om din integritet. Daloc jobber derfor kontinuerlig for å iverksette alle egnede tekniske og organisatoriske tiltak som i hvert enkelt tilfelle kreves for å beskytte personopplysningene dine og for øvrig sikre at behandlingen skjer i henhold til gjeldende lov.

Hvor lenge lagres opplysningene dine?

Daloc lagrer opplysningene dine så lenge det kreves med hensyn til de formålene vi innhentet dem for, eller hvis annen lovgivning krever det.

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til kostnadsfritt å motta en kopi av personopplysningene vi behandler om deg.

Hvis opplysningene dine er feil, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve å få dem rettet. Du har i visse tilfeller også rett til sletting av personopplysninger. Det gjelder f.eks. hvis opplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble innhentet for, hvis du trekker tilbake samtykket ditt og ingen annen rettslig grunn finnes, eller hvis opplysningene er behandlet på ulovlig vis. Daloc kan ikke slette personopplysninger hvis det foreligger et lovbestemt krav til lagring, for eksempel bokføringsregler, eller når det er andre legitime grunner til at opplysningene må lagres. Du kan når som helst protestere mot direkte markedsføring og annen behandling som er basert på interesseavveining. Du må da spesifisere hvilken behandling du protesterer mot. Hvis vi mener at denne behandlingen likevel må skje, må vi vise at det finnes mer tungtveiende interesser.

Hvis du vil benytte deg av noen av rettighetene dine, kan du sende oss et brev til adressen til høyre på siden. Brevet må være underskrevet og inneholde en kopi av legitimasjon. Det trenger vi for å sikre at vi utleverer opplysningene til riktig person. Svaret vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse.

Kontakt

Forespørsel om kopi av personopplysninger, informasjon eller retting av feil opplysninger sendes til:

Daloc AB

ved Dalocs Dataskyddssamordnare
Box 43
545 21 Töreboda
Sverige