Lydreduksjon og lydisolerende dører - alt du trenger å vite

I nesten alle miljøer hvor man ønsker å forhindre at støy forstyrrer mennesker, fyller døren en avgjørende funksjon. Rett dør på rett sted er en god måte å skape rolige og trivelige miljøer for alle som jobber og bor bak disse dørene. Det er også en god måte å lage kostnadseffektive prosjekter for deg som bygger.

Hvilken dør skal du velge?

Det er mange parametere som spiller inn når du skal velge lyddør. For et leilighetsbygg for eksempel, er planløsningen et godt utgangspunkt. Ligger en leilighet i første etasje med postkasse, heis og mye trafikk i trappeoppgangen, er kravet til dørens lydisolerende funksjon høyere enn om leiligheten ligger høyt oppe i bygget, omgitt av et roligere lydmiljø.

Daloc har tre kategorier lydisolerte leilighetsdører:

BRA: Rw 38dB – Godt minimumsnivå. Anbefales først og fremst på steder med rolige omgivelser i omkringliggende trapperom og hvor man normalt ikke hører lyd gjennom veggen mot trappeoppgangen. Det er stor avstand mellom leilighetens inngangsdør og rom hvor folk omgås.

BEDRE: Rw 43dB – Et utmerket valg til de fleste miljøer. Egner seg også for mer utsatte steder, for eksempel der hvor du vanligvis blir forstyrret av stemmer og lyder fra svalganger eller omkringliggende trapperom.

BEST: Rw 48dB – Anbefales når du har ekstra høye krav til lydkomfort. Egnet for utsatte steder, for eksempel svalganger og trapperom, hvor trafikkstøy og lyd fra gangtrafikk i nærheten av postkasser og heiser kan oppleves som forstyrrende. Det er kort avstand mellom leilighetens inngangsdør og rom hvor folk omgås.

Dører med lydisolering Rw 43 dB oppfyller kravene i de fleste tilfeller. I noen tilfeller kan lydkravet oppfylles med en enklere dør.

På utsatte steder gjelder et 5 dB høyere krav. Det kan for eksempel være små leiligheter nær inngangspartier der man må regne med mye fottrafikk, og man ikke kan stenge igjen inn til soverom. Her er lydisolasjonen til døren avgjørende for lydmiljøet.

I enkelte prosjekter kan det stilles enda høyere krav. Daloc tilbyr lyddemping opp til 50 dB, alternativt kan du kombinere to dører, en såkalt «tandemdør» med opp til 53 dB lydreduksjon.

Ved beregning og dimensjonering skal målt laboratorieverdi for en dør reduseres med 3dB for å ta hensyn til variasjoner i utførelse og reelle forhold.

Kort om lyd og lydreduksjon

Lyd er trykkbølger som overføres gjennom luft eller gjennom materialet som trykkbølgene treffer. Det er konstruksjonens evne til å dempe trykkbølgene som bestemmer de lyddempende egenskapene.

Lyd (egentlig lydtrykk) måles i enheten desibel (dB) som er basert på en logaritmisk skala. Den logaritmiske skalaen betyr at dobling av lydtrykket gir en økning på 3 desibel.

Merk: Den menneskelige hørselen oppfatter ikke 3 dB som en dobling av lydnivået, for det kreves en økning på ca. 10 dB.

Utgangspunktet ved lydisolering av et rom er et vektet reduksjonstall der alle parametere som påvirker lydisolasjonen medberegnes. Beregningsmetoden med vektede reduksjonstall gjør at lydisolasjonen i et rom skal kunne dempe alle frekvenser innenfor måleområdet. En enkelt frekvens som slippes gjennom vil senke hele reduksjonsfaktoren. I tillegg tas det spesielt hensyn til beskyttelse mot lavfrekvente lyder, for eksempel basstonene fra naboens stereoanlegg.

I sammenheng med lydklassifisering snakker vi om ulike målestørrelser. Enheten som er relevant for dører kalles luftlydisolasjon. Den er definert som "bygningens evne til å isolere luftbåren lyd mellom to rom".

Tre ting som påvirker lyden i en leilighet

Det er tre faktorer – døren, veggen og rommets volum – som bestemmer forskjellen i lydnivå mellom for eksempel trappeoppgang og boligrom

Hvordan vet man at døren holder det den lover?

Lydmåling og klassifisering av ytterdører skal utføres av et godkjent testlaboratorium i henhold til den harmoniserte produktstandarden EN14351-1.

Lydmåling

Måling av luftlydisolasjon skal skje i henhold til EN-ISO 10140-2. Dette betyr at døren monteres i en skjermet vegg mellom senderrom og mottakerrom i et laboratoriemiljø. For å skape et diffust lydmønster benyttes flere høyttalere, alternativt en flyttbar høyttaler i senderrommet.

Lydnivået i mottaksrommet måles ved ulike frekvenser og det tas hensyn til prøvens størrelse og omkringliggende faktorer som påvirker akustikken i laboratoriet. Sluttresultatet skal være det samme selv om ulike laboratorier utfører testene eller om det er akustiske variasjoner mellom ulike målinger. 

Evaluering

Resultatet av lydmålingen evalueres i henhold til EN-ISO 717-1 og presenteres som et vektet lydreduksjonstall (weighted sound reduction index), Rw. Frekvensområdet som tas i betraktning i rapporten ligger mellom 100Hz og 3150 Hz. Dette betyr at det ikke tas hensyn til virkelig lave basstoner og høy diskant.

 I tillegg til Rw finnes også flere såkalte korreksjonsfaktorer (spectrum adaption terms). Korreksjonsfaktorene C og Ctr er de som er mest relevante for dører.

Ctr vekter lydisoleringen ved lave frekvenser i større grad enn C under beregningen av den vektede lydisoleringen. Hvilken verdi som bør benyttes avhenger av lokale forhold. Lyd fra for eksempel vei- og togtrafikk i høy hastighet domineres av høye frekvenser, mens tungtrafikk i lav hastighet oppleves som lavfrekvent motorstøy, spesielt innendørs.

Korreksjonsfaktorene C- og Ctr- er utformet for å representere denne typen lyder, se typeeksempler i tabellen nedenfor.

  • Veitrafikk > 80 km/t
  • Jernbanetrafikk, normal og høy hastighet
  • Jetfly på kort avstand
  • Bransjer som avgir middels og høyfrekvent støy
  • Høye stemmer og rop i indre bymiljøer, lekeplasser osv

+C

  • Gatetrafikk, ca 10 % tunge kjøretøy
  • Jernbanetrafikk, lave hastigheter
  • Propellflyging
  • Bransjer som avgir lav- og mellomfrekvent støy
  • Disco musikk

+Ctr

Her finner du merkingen på døren

Opplysninger om lydreduksjon er en del av CE-merkingen for ytterdører. I henhold til den harmoniserte produktstandarden for ytterdører, EN 14351-1, skal både vektet lydreduksjonstall Rw og korreksjonsfaktorene C og Ctr oppgis for den aktuelle døren.

Lydspesifikasjonene skal oppgis med Rw xx (C;Ctr). Daloc oppgir alltid lydreduksjon på siden av dørkanten der hengslene er plassert, dette gjelder både innvendige og utvendige dører.

For ytterdører er det også et lovkrav at lydreduksjonen dokumenteres i en ytelseserklæring (DoP).
For ytterdører er det også et lovkrav at lydreduksjonen dokumenteres i en ytelseserklæring (DoP).