Å vurdere og godkjenne branndører – en lang prosess.

For å forsikre seg om at branndørene holder det dørprodusenten lover, må de gjennomgå en rekke tøffe tester og undersøkelser hos et godkjent, uavhengig testinstitutt. Kravene er strenge og veien til en godkjent branndør er lang, byråkratisk og kostbar. Prosessen består av følgende tre steg:

Steg 1 – Testing.

Døren testes i en såkalt fullskalatest i tilpassede brannovner med realistisk brannutvikling. Testene er basert på teststandarden EN 1634-1. Den spesifiserer blant annet hvordan dører skal monteres i ulike typer standardvegger i ovnen og hvordan toleranser skal måles og beregnes. Denne standarden angir også hvordan temperaturen og resultatene skal tolkes.

Steg 2 – Vurdering av resultat.

Variasjonene man kan gjøre med en dørmodell basert på ”direct application” i EN 1634 er svært begrensede, derfor finnes det utvidede standarder; Extended Application Standards. Disse standardene definerer hva som kan endres, fjernes eller legges til. Selv om disse standardene ikke dekker alle tenkbare variasjoner over en dør, så finnes det fortsatt tusenvis av regler å ta hensyn til.

Etter at testene er gjennomført, bruker testinstituttet dørprodusentens dokumentasjon for å produsere en Extended Application Report som baseres på noen av standardene fra EN 15269-serien. Hvis det er en ståldør baseres rapporten på standarden for ståldører EN 15269-2, for tredører gjelder standarden EN 15269-3, og så videre.

Rapporten definerer hvilke utførelser og med hvilke variasjoner døren oppnår visse brannegenskaper.

Det er både tidkrevende og kostbart å produsere denne dokumentasjonen da det krever formell ekspertise fra et uavhengig testinstitutt. Rapporten er kun gyldig dersom den er utarbeidet og sammenfattet av testinstituttet.

I evalueringsfasen produserer testinstituttet også en klassifikasjonsrapport, Classification Report, i samsvar med klassifikasjonsstandard EN 13501-2. I rapporten defineres hvilke brannklasser den aktuelle dørmodellen oppnår, med de vilkårene som gis i Extended Application Report.

Steg 3 – Godkjenning og sertifisering.

Prosessen for å godkjenne en dør varierer avhengig av om det er en inner- eller ytterdør.

Innerdør: En godkjenning gis nasjonalt. Reglene kan variere fra land til land innenfor EU.

Ytterdør med brannegenskaper: Her utstedes et CE-sertifikat, Certificate of Constancy of Performance. Det får kun utstedes av et akkreditert kontrollorgan i samsvar med den harmoniserte produktstandarden EN 16034. Dørprodusenten må ha et dokumentert system for Factory Production Control, FPC. Kontrollorganet har ansvar for at regelmessig ekstern produksjonskontroll utføres hos dørprodusenten.

Merk: Akkreditert kontrollorgan (Notified Body) og Testinstitutt (Notified Testing Laboratory) må være helt separate enheter.

Kan man endre spesifikasjonene på en testet dørmodell?

Variasjonene man kan gjennomføre er begrenset, og fremkommer av klassifikasjonsrapporten. Hvilke variasjoner som tillates avhenger av mange ulike aspekter. For eksempel hvilken type dør det er snakk om (tre, metall eller skyveport), om overrun er oppnådd, hvor mye døren har bøyd seg i testen, og hvordan døren er konstruert. Andre ting som påvirker er hvilken brannklassetype det refereres til.

Man kan altså ikke si noe generelt om hva som kan endres på en dørmodell.

Dels fordi det varierer med individuelle testresultater, men også med omfanget av testprogrammet dørprodusenten har gjennomført.

Stor forskjell på tre- og ståldører.

Ståldører kan forhindre brannspredning (integritet) mye lengre enn aluminium- eller tredører som vil smelte eller brenne opp. En branndør av stål vil normalt kunne motstå flere timers fullt utviklet brann uten å ødelegges. Tredører består branntester på 30 eller 60 minutter, avhengig av brannklasse. I beste fall oppnås en viss ”overrun” men dette utgjør i så fall kun noen få minutter, før tredøren må gi tapt.

Tredører som ikke oppfyller kravene for typegodkjenning men som har egendeklarerte skilt á la ”basert på typegodkjent konstruksjon” eller tilsvarende kreative skrivemåter, kan forventes å ha betydelig dårligere brannmotstand enn en tilsvarende ståldør.

Husk: Daloc benytter seg aldri av egne skilt som erstatning for typegodkjenning på sine tre- eller ståldører.